FAQ

Hieronder treft u een lijst aan van de meest gestelde vragen en de antwoorden hierop. Mocht uw vraag er niet bij staan of is het antwoord niet toereikend, dan kunt u uiteraard contact met onze klantenservice opnemen.
Inkomensafhankelijke huurverhoging
Jaarlijks wordt de huurprijs verhoogd, meestal per 1 juli van ieder jaar. De hoogte van de huurprijsverhoging is afhankelijk van een aantal zaken, waaronder de afspraken in de huurovereenkomst en de algemene huurwetgeving. Welke hoogte voor u van toepassing is en hoe deze berekend wordt vindt u (indien van toepassing) in de door ons verstuurde brief inzake de huurprijsverhoging. De meest voorkomende vragen en antwoorden hebben wij hieronder voor u op een rij gezet.
Wilt u bezwaar maken? Download hier het bezwaarschrift: bezwaar

Hoe werkt een inkomensafhankelijke huurverhoging?

Sinds 2013 mogen verhuurders van de zogenoemde gereguleerde huurovereenkomsten de inkomensafhankelijke huurverhoging toepassen. Er is sprake van een gereguleerde huurovereenkomst indien bij aanvang van de huurperiode de huurprijs onder de op dat moment geldende liberalisatiegrens was gelegen.

De maximale huurverhoging voor zelfstandige woningen is afhankelijk van het huishoudinkomen van de huurder.
Huishoudens met een inkomen van €0 tot en met € 43.574: 5,1%
Huishoudens met een inkomen boven de € 43.574: 6,6%

Onder het huishoudinkomen vallen alle inkomens (verzamelinkomen) van de huurder en de overige bewoners van de woonruimte. Hierbij worden alle bewoners die op de ingangsdatum van de voorgestelde huurverhoging op het adres staan ingeschreven meegeteld. Bij de huurverhoging van 2020 is het huishoudinkomen gebaseerd op het verzamelinkomen van 2018. Dit inkomen is namelijk definitief vastgesteld door de Belastingdienst. Voor de huurverhoging gaat het dus om het totaal verzamelinkomen over 2018 van alle bewoners die op het moment van aanvraag op het adres staan ingeschreven. Het is derhalve niet van belang of de huidige bewoners in 2018 ook al op het adres woonden.
Van inwonende kinderen die op 1 januari nog geen 23 jaar waren telt het inkomen tot aan het niveau van het wettelijk minimumloon niet mee.

Meer informatie over de inkomensafhankelijke huurverhoging is na te lezen op de website van de Rijksoverheid of de Huurcommissie.

Hoe bepalen jullie mijn inkomen?

De belastingdienst verstrekt de verhuurder een overzicht van het aantal inkomensontvangers binnen uw huishouden en de daarbij horende inkomenscategorie. Het inkomen wordt dus door de belastingdienst vastgesteld en zij geeft alleen de categorie waarin het huishoudinkomen valt door.

Alle inkomens tellen mee, dus ook die van inwoners en kamerhuurders. Het inkomen van inwoners die op 1 januari 2020 nog geen 23 jaar waren, telt alleen mee voor zover dat boven het minimumloon ligt. Door de Belastingdienst wordt dit inkomen automatisch gecorrigeerd. Op de inkomensverklaring wordt dus alleen dat deel van het inkomen meegenomen dat boven het minimumloon ligt.

Waarom wordt er uitgegaan van het inkomen over 2018, dit is inmiddels achterhaald?

Aangezien de belastingdienst uitgaat van definitief vastgestelde inkomens gaan zij uit van het inkomen over 2018. Op het moment van het opvragen van deze gegevens (in maart/april 2020) zijn de inkomens van 2019 immers nog niet definitief vastgesteld.
Wanneer kan de huur niet extra worden verhoogd?
Dat kan als u gehandicapt of chronisch ziek bent. Maar ook als het huishoudinkomen in 2019 lager was dan € 43.574. Omdat de belastingdienst informatie verstrekt over de categorie van het inkomen in 2018, moet u dan wel bezwaar maken conform de bezwaarprocedure.
Wie vallen in de categorie 'gehandicapten en chronisch zieken'?
Bepaalde groepen gehandicapten en chronisch zieken kunnen bezwaar maken tegen de extra inkomensafhankelijke huurverhoging van 6,6%. Deze extra huurverhoging gaat in op 1 juli 2020. Bezwaar maken is mogelijk als u of iemand in uw huishouden:

-Een zorgindicatie heeft met een geldigheidsduur van minimaal een jaar voor minimaal 10 uur zorg per week
-Een zorgindicatie heeft voor verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis;
-Een ADL-indicatie heeft (hulp bij algemene dagelijkse handelingen, zoals eten, wassen of toiletgang);
-Een beschikking heeft op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Wet voorzieningen gehandicapten (de voorloper van de Wmo). Deze beschikking moet voor 1 mei 2020 zijn verstrekt. U moet ook kunnen aantonen dat de woning is aangepast aan de handicap van de persoon met de beschikking.

Door bezwaar te maken kunt u de huurverhoging mogelijk beperken tot maximaal 5,1%.
Ontvang ik straks nog huurtoeslag?
Ja. Als u op dit moment huurtoeslag ontvangt, blijft dat in de nieuwe situatie ook zo. Met uw recht op huurtoeslag wordt de werkelijke huurverhoging voor het grootste deel gecompenseerd. Op de website van de Belastingdienst leest u wanneer u huurtoeslag krijgt.
Kan ik bezwaar maken als mijn huishoudinkomen in de laagste categorie (tot €43.574) valt en ik een huurverhoging van 5,1% heb gekregen?
Indien uw inkomen tussen de €0 en €43.574 ligt dan valt u in de laagste inkomenscategorie en heeft u een maximale huurverhoging van 5,1% gekregen. Hiertegen kunt u geen bezwaar maken op grond van uw inkomen aangezien u dan al in de laagste categorie ingeschaald bent.
Hoe kan ik bezwaar maken?
Tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging kan bezwaar gemaakt worden, mits deze méér dan 5,1% betreft. Of uw reden tot bezwaar gegrond is kunt u terug vinden op het bezwaarschrift. Het bezwaarschrift vindt u hier: bezwaar  Uw bezwaar kan verstuurd worden naar [email protected]
Voor meer informatie kunt u de website van de huurcommissie raadplegen. 
Wat is een IBRI-verklaring (voorheen IB60-verklaring) en hoe kan ik deze opvragen?
Een IBRI-verklaring is een verklaring van de Belastingdienst welke zij aan u kunnen verstrekken. Op deze verklaring staat uw inkomen over het opgevraagde jaar vermeld. U kunt deze verklaring opvragen bij de Belastingdienst.
Mijn huurbetaling wordt automatisch geïncasseerd. Moet ik de automatische afschrijving laten aanpassen?
Nee, wij zullen vanaf de huurverhogingsdatum het nieuwe bedrag incasseren. U hoeft zelf dus niets te doen.
Ik heb een periodieke overschrijving via mijn eigen bank, moet ik deze aanpassen?
Ja, dat moet u zelf regelen bij uw bank.
Hoe kan het dat mijn buurman minder betaalt dan ik?
Dat kan verschillende redenen hebben. Een reden kan zijn dat de huur is aangepast na een verhuizing.
Het kan ook zijn dat u of uw buurman verbeteringen heeft laten aanbrengen waar een huurverhoging tegenover stond.
Daarnaast kan het verschil zijn ontstaan doordat uw buurman er langer of korter woont dan u en tegen andere huurvoorwaarden is gaan huren.
Ook kan de inkomensafhankelijke huurverhoging voor u anders uitvallen dan voor uw buurman.
Hoe kan het dat ik meer of minder betaal dan de te huur staande woningen?
Aangezien de markt onderhevig is aan veranderingen kan het zo zijn dat de te huur staande woningen worden aangeboden tegen een hogere of lagere huurprijs dan uw woning.
Dit kan afhankelijk zijn van de markt en de vraag en aanbod in uw regio.
Ook kan het zijn dat de leegstaande woningen met een andere afwerkingsniveau worden aangeboden of dat het een ander type woning betreft.
Wat is een reguliere huurverhoging?
Indien er sprake is van een geliberaliseerde huurovereenkomst dan wordt de inkomensafhankelijke huurverhoging in dit geval niet toegepast. In dat geval wordt de huur verhoogd tot aan het in de huurovereenkomst vastgelegde maximale percentage. Voor de hoogte van dit percentage kunt u de huurovereenkomst raadplegen.
Bezwaar maken tegen de huurverhoging - geliberaliseerde woning
Indien u het niet eens bent met de huurverhoging en u een geliberaliseerde huurovereenkomst heeft kunt u schriftelijk bezwaar maken. Telefonische bezwaren worden niet in behandeling genomen. Indien de verhuurder uw bezwaar echter niet honoreert kunt u dit bezwaar enkel voorleggen aan de rechter.
Het is in deze gevallen niet mogelijk om de Huurcommissie te verzoeken om een uitspraak.

Indien u bezwaar wilt maken kunt u hiervoor een brief of e-mail sturen naar:

NMG Vastgoed B.V.
Bezwaar huurverhoging
Postbus 188
6500 AD Nijmegen

[email protected]