Klachtenprocedure ACM Vastgoed Management BV

ACM Vastgoed Management B.V. (hierna: ACM) doet haar uiterste best om, binnen het kader van haar bevoegdheden, huurders, opdrachtgevers en andere belanghebbenden naar tevredenheid te helpen.

Ondanks onze zorg om iedereen tevreden te stellen kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze organisatie, onze dienstverlening of één van onze medewerkers. Wij bieden u de mogelijkheid om dit aan ons te laten weten zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren.
Klachten worden vertrouwelijk behandeld en alleen die medewerkers die uit hoofde van hun functie bij de klachtmelding betrokken zijn worden op de hoogte gebracht van de klacht.
Klachten over technische mankementen, de doorlooptijd van herstel van deze mankementen of onderhoud aan uw huurwoning zijn ‘meldingen’ en worden door de medewerkers van onze Technische Dienst in behandeling genomen. Deze zaken en de behandeling van spoedeisende zaken vallen buiten deze klachtenprocedure.

Uw klacht ontvangen wij graag voorzien van uw naam en contactgegevens en een uitgebreide klachtomschrijving. Klachten kunt u per mail richten aan onze afdeling Customer Service op mailadres [email protected] 
De volgende klachten nemen wij niet in behandeling
• anonieme klachten
• klachten die u al heeft voorgelegd aan de rechter
• klachten die ACM al heeft voorgelegd aan een deurwaarder of advocaat
• klachten die gaan over een vergaderbesluit

Stappen Klachtenprocedure
Binnen 14 werkdagen na ontvangst van uw klacht krijgt u van ons een reactie van de toegewezen contactpersoon.
De reactie kan bestaan uit:
a. de oplossing
b. een inschatting van de periode om tot een oplossing te komen
c. de status “niet in behandeling genomen” (met toelichting).
Het toezicht op naleving van de Klachtenprocedure van ACM vindt plaats door het directiesecretariaat. De gegevens omtrent de klacht worden gedurende de periode van tenminste één jaar nadat de klacht is afgehandeld bewaard.

ACM Vastgoed Management B.V.
Maart 2018